Download ArticlesMore
Read ArticlesMore
Current Issue
Theory Review
SHI Guangquan, HUANG Xiting

2024 Vol. 17 (2): 99-105 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (812 KB)  ( 157 )

Fundamental Research
ZHANG Zhutian, ZHAO Lijuan, XU Feihang, WANG Lijuan

2024 Vol. 17 (2): 106-112 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (936 KB)  ( 56 )

XIE Siyi, SHI Bing

2024 Vol. 17 (2): 113-120 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (967 KB)  ( 89 )

Applied Psychology Research
CHEN Shen, LI Yongxin

2024 Vol. 17 (2): 121-131 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (833 KB)  ( 106 )

YANG Liu, DU Wei, FANG Ping, JIANG Yuan

2024 Vol. 17 (2): 132-139 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (919 KB)  ( 122 )

LIAO Yi, LU Xiaobo, ZHANG Wei

2024 Vol. 17 (2): 140-152 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (1307 KB)  ( 64 )

School Psychology Research
HE Anming, LIN Xing, HUI Qiuping, ZHANG Yu

2024 Vol. 17 (2): 153-163 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (1275 KB)  ( 91 )

GAO Bin, CHEN Duanying, ZHU Suijing, HUANG Yue

2024 Vol. 17 (2): 164-172 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (1008 KB)  ( 103 )

DAI Wenwu, JIA Ning

2024 Vol. 17 (2): 173-181 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (987 KB)  ( 35 )

DING Qian, DONG Siwei, LIU Yilin, TIAN Jun

2024 Vol. 17 (2): 182-189 [Abstract]( 0 HTML (1 KB)  PDF (970 KB)  ( 124 )

Address: city of Henan Province
Copyright © 2016 Psychological Research editorial
Support by Beijing Magtech      support@magtech.com.cn